Atheresthes Stomias

Pleuronectidae

Pleuronectiformes

Ocean Floor

pounds

24" - 36"

Arrow-Tooth Flounder Game Fish Quality Very Good
Arrow-Tooth Flounder Meal Quality Very Good
Arrow-Tooth Flounder Fly Fishing Quality Very Good

Arrow-Tooth Flounder 

Arrow-Tooth Flounder 
Also Known As: Arrowtooth Flounder